Đăng Nhập
Trong phân bào I của giảm phân, nhiễm sắc thể kép tương đồng phân li độc lập với nhau về 2 cự tế bào ở kì nào?
A. Đầu
B. Giữa
C. Sau
D. Cuối
Chất mang và truyền đạt thông tin di truyền trong tế bào là gì?
A. ADN
B. Protein
C. ARN Thông tin
D. ARN riboxom
Trong nguyên phân, nhiễm sắc thể bắt đầu co ngắn đóng xoắn diễn ra ở kì nào?
A. Đầu
B. Giữa
C. Sau
D. Cuối
Từ mỗi tinh bào bậc 1 qua giảm phân cho ra bao nhiêu tinh trùng?
A. 1 tinh trùng
B. 2 tinh trùng
C. 3 tinh trùng
D. 4 tinh trùng
Rêu là thực vật như thế nào?
A. Chưa có hệ mạch
B. Thụ tinh nhờ gió
C. Thụ tinh nhờ côn trùng
D. Tinh trùng không có roi

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122365
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: