Đăng Nhập
Trong soạn thảo Word, công dụng của tổ hợp phím Ctrl + O là:
A. Mở một tệp mới
B. Đóng tệp đang mở
C. Mở tệp đã có
D. Lưu tệp vào đĩa
Khi đang soạn thảo văn bản Word, tổ hợp phím nào cho phép chọn toàn bộ văn bản?
A. Ctrl + A
B. Alt + A
C. Alt + F
D. Ctrl + F
Trong Word, muốn tách 1 ô thành nhiều ô trong bảng, ta chọn:
A. Table - Cells
B. Table - Merge Cells
C. Tools - Split Cells
D. Table - Splip Cells
Trong Word, công dụng của tổ hợp phím Ctrl + S là gì?
A. Xóa tập tin
B. Chèn kí hiệu đặc biệt
C. Lưu văn bản vào đĩa
D. Tạo tập tin mới
Khi làm việc với Word xong, muốn thoát khỏi, ta chọn lệnh nào?
A. View - Exit
B. Edit - Exit
C. Window - Exit
D. File - Exit

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122258
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: