Đăng Nhập
Từ nào sau đây không cùng nhóm với các từ còn lại?
A. Winter
B. Water
C. Spring
D. Summer
Ngày 19 tháng 08 là quốc khánh của quốc gia nào?
A. Afganistan
B. Albania
C. Algeria
D. Andorra
Ngày 28 tháng 11 là quốc khánh của quốc gia nào?
A. Afganistan
B. Albania
C. Algeria
D. Angola
Ngày 01 tháng 11 là quốc khánh của quốc gia nào?
A. Albania
B. Afganistan
C. Algeria
D. Angola
Ngày 08 tháng 09 là quốc khánh của quốc gia nào?
A. Angola
B. Andorra
C. Albania
D. Argentina

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122229
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: