Đăng Nhập
Điền vào câu sau: "Lơ ngơ như ... đội nón"?
A. Gà
B. Bò
C. Khỉ
D. Mèo
Điền vào câu tục ngữ sau: "Gậy ông đập lưng ..."?
A. Cháu
B. Bà
C. Ông
D. Con
Bác Hồ hưởng thọ bao nhiêu tuổi?
A. 99
B. 89
C. 79
D. 69
Viên xúc sắc có mấy mặt?
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
Thiết bị nào dùng để đo điện trong gia đình?
A. Acquy
B. Công tơ điện
C. Cầu dao
D. Ổn áp

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122225
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: