Đăng Nhập
Tìm 2 số tự nhiên, biết tích của chúng=24 và thương của chúng =1,5?
A. 3 & 8
B. 2 & 12
C. 4 & 6
D. 4 & 8
Ngày "thu phân" là ngày nào?
A. 23/7
B. 23/8
C. 23/9
D. 23/10
Ai là người đặt nền móng cho di truyền học?
A. AnhXtanh
B. Newton
C. Acsimet
D. Men Đen
3 chữ khắc trên Tháp Bút(Hồ Gươm) là ba chữ nào?
A. Tả Thiên Thanh
B. Tả Thiên Thành
C. Tả Thanh
D. Tả Thiên
Đàn ghi ta có nguồn gốc từ nước nào?
A. Hy Lạp
B. Pháp
C. Tây Ban Nha
D. Bồ Đào Nha

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122225
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: