Đăng Nhập
Trên tờ 100 USD của Mĩ có in hinh vị tổng thống nào?
A. Kennedy
B. Washington
C. Lincoln
D. Franklin
Quốc kỳ nước nào giống hệt quốc kỳ Indonesia nhưng ngược chiều?
A. Mông Cổ
B. Ba Lan
C. Thái Lan
D. Đức
Quốc kỳ nước nào giống hệt quốc kỳ của Ba Lan nhưng ngược lại?
A. Indonesia
B. Malta
C. Mông Cổ
D. Rumani
Quốc kỳ nước nào giống hệt quốc kỳ của Indonesia?
A. Monaco
B. Ba Lan
C. Rumania
D. Nepal
Quốc kỳ nước nào giống hệt quốc kỳ của quốc gia Monaco
A. Ba Lan
B. Rumania
C. Indonesia
D. Trung Quốc

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122421
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: