logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Liên kết gen hoàn toàn hạn chế xuất hiện điều gì?

A. Biến dị tổ hợp

B. Biến dị toàn phần

C. Biến dị đột biến

D. Biến dị nhiễm sắc thể

2. Sự tương tác của nhiều gen không alen trong việc hình thành 1 tính trạng được gọi là tương tác gen theo kiểu gì?

A. Kiều cộng gộp

B. Kiểu cộng hưởng

C. Kiểu phát sinh

D. Kiểu mới

3. Bệnh mù màu, máu khó đông là những bệnh tuân theo quy luật di truyền nào?

A. Di truyền đột biến

B. Di truyền chéo

C. Di truyền có hại

D. Di truyền tốt

4. Hiện tượng trao đổi các đoạn tương ứng giữa 2 trong 4 sợi Cromatit của cặp NST tương đồng, xảy ra ở kì đầu của quá trình giảm phân, được gọi là hiện tượng gì?

A. Trao đổi đột biến

B. Trao đổi đoạn

C. Trao đổi nhiễm sắc thể

D. Trao đổi chất

5. Hãy nêu rõ tính chất của cơ?

A. Bơm máu

B. Hoạt động

C. Co

D. Co và giãn

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: