Đăng Nhập
'Xuân chiến khu' là sáng tác của nhạc sĩ nào?
A. Đỗ Nhuận
B. Xuân Hồng
C. Ánh Dương
D. Lư Nhất Vũ
'Tiếng chày trên Sóc Bombo' là sáng tác của nhạc sĩ nào?
A. Xuân Hồng
B. Lư Nhất Vũ
C. Ánh Dương
D. Thuận Yến
'Lên ngàn' là sáng tác của nhạc sĩ nào?
A. Lư Nhất Vũ
B. Ánh Dương
C. Thuận Yến
D. Hoàng Việt
'Đường chúng ta đi' là sáng tác của nhạc sĩ nào?
A. Hoàng Việt
B. Lư Nhất Vũ
C. Thuận Yên
D. Huy Du
'Tấm áo mẹ vá năm xưa' là sáng tác của nhạc sĩ nào?
A. Nguyễn Văn Tý
B. Lư Nhất Vũ
C. Phạm Tuyên
D. Trương Quốc Khánh

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122362
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: