Đăng Nhập
Trong chuyện thầy bói xem voi, có tất cả bao nhiêu ông thầy bói?
A. 5
B. 6
C. 7
D. 8
Chỉ số phát triển con người viết tắt là gì?
A. HID
B. HDI
C. IHD
D. HDA
"Mễ Tây Cơ" là phiên âm Hán Việt của quốc gia nào?
A. Malaysia
B. Moldova
C. Myanmar
D. Mexico
"Bảo Gia Lợi" là phiên âm Hán Việt của quốc gia nào?
A. Brazil
B. Bungari
C. Brunei
D. Bangladesh
Quốc gia nào còn có tên là "Nam Dương"?
A. New Zealand
B. Philippines
C. Indonesia
D. Panama

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122157
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: