Đăng Nhập
Ngày 06/02 là quốc khánh của quốc gia nào sau đây?
A. Nicaragua
B. Namibia
C. New Zealand
D. Niger
Ngày 15/09 là quốc khánh của quốc gia nào sau đây?
A. Namibia
B. Nepal
C. Niger
D. Nicaragua
Ngày 18/12 là quốc khánh của quốc gia nào sau đây?
A. Niger
B. Nicaragua
C. New Zealand
D. Nigeria
Ngày 01/10 là quốc khánh của quốc gia nào sau đây?
A. Niger
B. Nigeria
C. Na Uy
D. Namibia
Ngày 17/05 là quốc khánh của quốc gia nào sau đây?
A. Nigeria
B. Namibia
C. Na Uy
D. Nepal

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122148
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: