Đăng Nhập
Hiện tượng các phân tử đi từ nơi có nồng độ cao sang nơi có nồng độ thấp gọi là:
A. Thẩm thấu ngược
B. Hấp phụ
C. Khuếch tán
D. Hấp thu
Chương trình phát triển của Liên hợp quốc viết tắt là gì?
A. UN
B. FAO
C. ADB
D. UNDP
Chỉ số phát triển con người (HDI) dựa trên mấy biến số (chỉ tiêu)?
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
Tuổi thọ bình quân, học vấn, thu nhập
Đâu không phải là tiêu chí để đánh giá chỉ số phát triển con người (HDI)?
A. Thu nhập
B. Học vấn
C. Tuổi thọ
D. Nghề nghiệp
Phần đường giành cho người đi bộ giáp nhà của những đường phố?
A. Đông
B. Hè
C. Thu
D. Xuân

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: