Đăng Nhập
Thay đổi hình dạng shortcut ta nhấn phải chuột vào shortcut đó, và chọn:
A. Rename
B. Properties
C. Delete
D. Open
Để chọn các biểu tượng nằm cách nhau trên màn hình nền Desktop, ta dùng chuột nhắp chọn từng biểu tượng một đồng thời bấm giữ phím:
A. Ctrl
B. Shift
C. Enter
D. Alt
Muốn tạo một thư mục trên Desktop của windows, ta click phải chuột và chọn:
A. New - File
B. New - Shortcut
C. New - Folder
D. New - Directory
Trong Windows Explorer, để hiển thị các thông tin về kích thước, ngày giờ tạo của các tập tin, ta thực hiện:
A. View -> Details
B. View -> List
C. File -> Rename
D. File -> Close
Thao tác nhấp chuột phải vào biểu tuợng của tập tin và chọn Properties là để:
A. Xem thuộc tính tập tin
B. Sao chép tập tin
C. Đổi tên tập tin
D. Xoá tập tin

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122190
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: