Đăng Nhập
Tiếng Việt là ngôn ngữ phổ biến thứ mấy ở Hoa Kỳ?
A. 5
B. 6
C. 7
D. 8
Thụy Điển nổi tiếng ở thể loại nhạc nào?
A. Dance
B. Pop
C. Cổ điển
D. Jazz
Ở Đông Nam Á, Đảng cộng sản đầu tiên được thành lập ở quốc gia nào?
A. Việt Nam
B. Lào
C. Indonesia
D. Campuchia
Vua Lê nào được lịch sử tôn làm anh hùng?
A. Lê Chiêu Tông
B. Lê Hiền Tông
C. Lê Thánh Tông
D. Lê Thái Tổ
Bao nhiêu phần trăm người Việt Nam sử dụng tiếng Việt?
A. 68%
B. 85%
C. 90%
D. 95%

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122389
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: