logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Trục nằm ngang của tọa độ Decac tên là gì?

A. Tung

B. Hoành

C. Ngang

D. Dọc

2. Trục nằm đứng của tọa độ Decac vuông góc tên gì?

A. Tung

B. Hoành

C. Ngang

D. Dọc

3. Tọa độ trên "trục hoành" biểu thị ở trục nào trên trục tọa độ?

A. Ox

B. Oy

C. Oz

D. Og

4. Tọa độ trên "trục tung" biểu thị ở trục nào trên trục tọa độ?

A. Ox

B. Oy

C. Oz

D. Oh

5. Trong điện ảnh hiện nay tốc độ của một giây có bao nhiêu hình ảnh?

A. 21 hình/s

B. 22 hình/s

C. 23 hình/s

D. 24 hình/s

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: