Đăng Nhập
Trục nằm ngang của tọa độ Decac tên là gì?
A. Tung
B. Hoành
C. Ngang
D. Dọc
Trục nằm đứng của tọa độ Decac vuông góc tên gì?
A. Tung
B. Hoành
C. Ngang
D. Dọc
Tọa độ trên "trục hoành" biểu thị ở trục nào trên trục tọa độ?
A. Ox
B. Oy
C. Oz
D. Og
Tọa độ trên "trục tung" biểu thị ở trục nào trên trục tọa độ?
A. Ox
B. Oy
C. Oz
D. Oh
Trong điện ảnh hiện nay tốc độ của một giây có bao nhiêu hình ảnh?
A. 21 hình/s
B. 22 hình/s
C. 23 hình/s
D. 24 hình/s

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: