Đăng Nhập
Quá trình hô hấp gồm mấy giai đoạn chủ yếu?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Thuyết tiến hóa cổ điển gồm những học thuyết tiến hóa của những nhà khoa học nào?
A. Đác Uyn và La Mac
B. Men Đen và La Mac
C. Newton và Đác Uyn
D. AnhXtanh và Đác Uyn
Hãy cho biết đây là hiện tượng gì: Con tắc kè hoa, khi ở trên cây có màu xanh lục, khi ở dưới nước lại có màu nâu xám.
A. Đột biến sắc tố
B. Đột biến nhiễm sắc thể
C. Đột biến gen
D. Thường biến
Phép lai giữa các dạng bố mẹ khác loài, khác chi, khác họ được gọi là phép lai gì?
A. Lai Kinh Tế
B. Lai Khác thứ
C. Lai Xa
D. Lai Giống
Để phát hiện liên kết gen hoàn toàn, liên kết gen không hoàn toàn (hoán vị gen) và phân ly độc lập người ta dùng phép lai nào?
A. Lai Kinh Tế
B. Lai Phân Tích
C. Lai Xa
D. Lai Giống

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122424
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: