Đăng Nhập
"Cuộc hành lễ buổi sáng" là tập truyện của nhà văn nào?
A. Nguyễn Ngọc Tư
B. Sơn Nam
C. Nguyễn Mạnh Tuấn
D. Mạc Can
Quả nào sau đây to nhất?
A. Chanh
B. Cam
C. Bưởi
D. Quýt
Cụm từ nào sau đây thường để chỉ một người cao?
A. Cao lênh khênh
B. Cao ngất ngưởng
C. Cao chót vót
D. Cao vòi vọi
Con vật nào sau đây có vảy?
A. Nhện
B. Chuột
C. Hổ
D. Tê Tê
Loại hình nghệ thuật hát chèo phát triển mạnh nhất ở khu vực nào sau đây?
A. Tây Nguyên
B. Bắc Bộ
C. Nam Trung Bộ
D. Tây Nam Bộ

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122191
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: