Đăng Nhập
Người ta thường nói: "Vạch lá tìm ..." gì?
A. Rau
B. Cây
C. Sâu
D. Lá
'Nam quốc Sơn hà' được sáng tác vào năm nào?
A. 1074
B. 1075
C. 1076
D. 1077
Điền vào câu tục ngữ sau: "Ăn quả nhớ kẻ ... cây"
A. Tưới
B. Chăm
C. Trồng
D. Đào
Điền vào câu tục ngữ sau: "Dâu là ..., rễ là khách".
A. Khách
B. Con
C. Bà
D. Chị
Điền vào câu tục ngữ sau: "Đàn gãy ... trâu"
A. Chân
B. Mắt
C. Tai
D. Mũi

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122369
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: