Đăng Nhập
Điền tiếp vào chỗ trống "Mau sao thì nắng, vắng sao thì ..."
A. Rét
B. Lạnh
C. Mưa
D. Nắng
Điền tiếp vào chỗ trống "Én bay ... mưa ngập cầu ao."
A. Thấp
B. Cao
C. Vừa
D. Nhanh
Điền tiếp vào chỗ trống "Én bay ... mưa rào lại tạnh."
A. Thấp
B. Cao
C. Vừa
D. Nhanh
Điền tiếp vào chỗ trống "Nắng chóng trưa, mưa chóng..."
A. Lạnh
B. Tạnh
C. Tối
D. Vừa
Điền tiếp vào chỗ trống "Tấc đất, tấc..."
A. Sỏi
B. Cát
C. Bùn
D. Vàng

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122401
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: