logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Phần mềm chuyên phá hoại hệ thống máy tính, gây phiền cho người sử dụng gọi là gì?

A. Hệ điều hành

B. Tập tin

C. Virus

D. Thư mục

2. Sự rối loạn của một cặp nhiễm sắc thể trong giảm phân của tế bào sinh dục 2n làm xuất hiện các loại giao từ nào?

A. n+1, n-1

B. n, 2n

C. n, n-1

D. 2n, 0

3. Bộ nhiễm sắc thể của cơ thể sinh vật bị tăng hoặc giảm một hoặc một số chiếc, được gọi là gì?

A. Thể đa bội

B. Thể dị bội

C. Thể song nhị bội

D. Thể tam nhiễm

4. Cơ thể sinh vật có bộ nhiễn sắc thể mất hẳn một cặp tương đồng nào đó được gọi là gì?

A. Thể hai nhiễm

B. Thể một nhiễm

C. Thể khuyết nhiễm

D. Thể giảm nhiễm

5. Đột biến gen phát sinh trong quá trình giảm phân được gọi là gì?

A. Đột biến giao tử

B. Đột biến xôma

C. Đột biến tiền phôi

D. Đột biến gây chết

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: