logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Theo tiết khí của của các lịch Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên. Tiết "Lập Thu" bắt đầu khi Mặt Trời ở xích kinh bao nhiêu (kinh độ Mặt Trời bằng bao nhiêu)?

A. 110 độ

B. 120 độ

C. 135 độ

D. 145 độ

2. Theo tiết khí của của các lịch Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên. Tiết "Thanh Minh" bắt đầu khi Mặt Trời ở xích kinh bao nhiêu (kinh độ Mặt Trời bằng bao nhiêu)?

A. 0 độ

B. 15 độ

C. 30 độ

D. 45 độ

3. Theo tiết khí của của các lịch Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên. Tiết "Lập Xuân" bắt đầu khi Mặt Trời ở xích kinh bao nhiêu (kinh độ Mặt Trời bằng bao nhiêu)?

A. 0 độ

B. 90 độ

C. 180 độ

D. 315 độ

4. Theo tiết khí của của các lịch Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên. Tiết khí nào bắt đầu khi Mặt Trời ở xích kinh nhỏ nhất (kinh độ Mặt Trời nhỏ nhất)?

A. Xuân Phân

B. Lập Xuân

C. Lập Đông

D. Hạ Chí

Tiết "Xuân Phân" bắt đầu khi Mặt Trời ở xích kinh bằng 0 độ (kinh độ Mặt Trời bằng 0 độ); Tiết "Kinh Trập" bắt đầu khi Mặt Trời ở xích kinh cao nhất bằng 345 độ (kinh độ Mặt Trời bằng 345 độ)

5. Đâu là một chức võ quan cao cấp chỉ huy một đạo quân thời xưa?

A. Tiết chế

B. Tiết canh

C. Tiết giảm

D. Tiết kiệm

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: