Đăng Nhập
Ai được xem là ông tổ nghề báo?
A. Trương Vĩnh Ký
B. Đa Bá Lộc
C. Phùng Khắc Khoan
D. Lương Nhữ Hộc
Ai được xem là ông tổ nghề thám tử Việt Nam?
A. Lê Văn Hưu
B. Phạm Văn Hai
C. Phan Thanh Giản
D. Lê Văn Lương
Ai được xem là ông tổ nghề mộc?
A. Giang Văn Minh
B. Giáp Hải
C. Ninh Hữu Hưng
D. Lê Quang Bí
Ai được xem là ông tổ nghề hát ca trù?
A. Phan Tôn Chu
B. Đoàn Nhữ Hài
C. Lục Giả
D. Nguyễn Khắc Hoạt
Đâu là nơi neo đậu của tàu thuyền?
A. Kho
B. Xưởng
C. Gác
D. Cảng

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122222
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: