Đăng Nhập
Năm 2002, ông được Chính phủ Pháp trao tặng Huân chương Cành cọ Hàn lâm, ông là ai?
A. Nguyễn Tuấn Thịnh
B. Phan Huy Ích
C. Phan Huy Lê
D. Tạ Ngọc Liễn
Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân Phan Huy Lê (sinh ngày 23 tháng 2 năm 1934) là một trong những chuyên gia hàng đầu về lịch sử Việt Nam[1], Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam: Khóa II (1990–1995), khóa III (1995–2000), khóa IV (2000–2005, khóa V (2005–2010) và khóa VI (2010-2015).Ông được Nhà nước phong hàm giáo sư đợt đầu tiên (năm 1980); danh hiệu Nhà giáo Nhân dân (năm 1994); giải thưởng nhà nước (năm 2000).Ông là người Việt Nam đầu tiên được Nhật Bản trao tặng Giải thưởng quốc tế văn hóa châu Á Fukuoka (năm 1996).Năm 2002, ông được Chính phủ Pháp trao tặng Huân chương Cành cọ Hàn lâm.Tháng 5/2011, ông được bầu làm thông tín viên Viện Hàn lâm Văn khắc và Mỹ văn - Học viện Pháp quốc.
Ai đỗ khoa thi Minh kinh bác học đầu tiên ở Việt Nam được mở ra dưới thời nhà Lý năm 1075?
A. Mạc Hiển Tích
B. Bùi Quốc Khái
C. Lê Văn Thịnh
D. Trương Hanh
Các khoa thi tiến sĩ nho học đầu tiên có tên là khoa thi Minh kinh bác học. Khoa thi Minh kinh bác học đầu tiên được mở ra dưới thời nhà Lý năm 1075, người đỗ đầu khoa thi này là Lê Văn Thịnh. Đến thời nhà Trần, theo Đại Việt Sử ký Toàn thư thì trong các năm 1232, 1239 có mở các kỳ thi Thái học sinh (tên gọi các khoa thi tiến sĩ nho học dưới triều nhà Trần và nhà Hồ).
Các biện pháp nào phòng trừ sâu hại và cỏ dại nào thân thiện với môi trường?
A. Biện pháp hóa học
B. Biện pháp vật lí
C. Biện pháp thủ công
D. Biện pháp sinh học
Phân Kali thường tập trung ở phần nào của cây trồng?
A. Hạt và rễ
B. Thân và lá
C. Chồi và ngọn
D. Rễ và thân
Giải thích Kali tham gia vào quá trình quang hợp và điều khiển sự hút nước của cây nên thường tập trung ở thân và lá.
Một ha đất canh tác gồm 3000 tấn đất, tỷ lệ mùn 2.5%, hệ số khoáng hóa 1.7%. Hỏi lượng mùn bị khoáng hóa là bao nhiêu?
A. 1200kg/ha/năm
B. 1500kg/ha/năm
C. 1700kg/ha/năm
D. 1275kg/ha/năm
Lượng mùn bị khoáng hóa = (số tấn đất/ha* tỷ lệ mùn*hệ số khoáng hóa)Áp dụng công thức ta có: 3000*(2.5/100)*(1.7/100)= 1275kg/ha/năm

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122191
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: