Đăng Nhập
Theo bạn thì cái gì sẽ là 'bức bình phong của Kinh Thành Huế'?
A. Đại nội
B. Khu Văn Lâu
C. Núi Ngự Bình
D. Núi Bân
Hãy cho biết tên thật của vị vua cuối cùng của chế độ phong kiến Việt Nam?
A. Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy
B. Nguyễn Phúc Bá Thiên
C. Nguyễn Thiên Quang Hòa
D. Nguyễn Quang Thiên Quý
Ngoài các dạng rắn, lỏng, khí, trên lý thuyết vật chất còn ở thể nào?
A. Chân không
B. Trung hòa
C. Vô trọng lượng
D. Plasma
Cuộc cách mạng Tháng mười Nga vĩ đại xảy ra vào năm nào?
A. 1914
B. 1917
C. 1945
D. 1954
Loài ếch hô hấp bằng bộ phận gì?
A. Da và phổi
B. Da
C. Mang
D. Phổi

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122365
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: