Đăng Nhập
Phần mềm nào sau đây dùng để nén dữ liệu?
A. Photoshop
B. Autocad
C. MS Paint
D. 7-zip
Phần mềm nào là từ điển trong tin học?
A. Unikey
B. Opera
C. LacViet
D. Teracopy
Tính đến thời điểm năm 2010, chiếc cầu nào là cầu dài nhất thế giới?
A. Cầu San Mateo - Haywards
B. Cầu Donghai
C. Cầu Chesapeake
D. Cầu Vasco da Gama
Tính đến thời điểm năm 2010, cầu Donghai là chiếc cầu dài nhất thế giới. Nó thuộc quốc gia nào?
A. Hoa Kỳ
B. Canada
C. Trung Quốc
D. Malaysia
Cầu Donghai (Trung Quốc) là chiếc cầu dài nhất thế giới (tính đến năm 2010). Nó dài khoảng bao nhiêu?
A. 11.265m
B. 24.140m
C. 32.500m
D. 42.500m

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122225
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: