Đăng Nhập
Trong 20 nguyên tố đầu tiên của bảng tuần hoàn, có bao nhiêu nguyên tố khí hiếm?
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
Khi hơi nước chuyển thành nước, nó sẽ:
A. Hấp thụ nhiệt
B. Tỏa nhiệt
C. Nhiệt độ của nó tăng
D. Nhiệt độ của nó giảm
Tố Như là tên tự của nhà thơ nào?
A. Nguyễn Trãi
B. Nguyễn Khuyến
C. Nguyễn Du
D. Nguyễn Bính
Nguyễn Du được UNESCO tôn vinh là danh nhân văn hóa thế giới vào năm nào?
A. 1963
B. 1964
C. 1965
D. 1966
Đại thi hào Nguyễn Du sinh vào ngày tháng năm nào?
A. 23/12/1766
B. 23/11/1766
C. 22/12/1766
D. 22/12/1766

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122366
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: