Đăng Nhập
Tính đến năm 2012 có bao nhiều vườn quốc gia được công nhận là vườn di sản ASEAN?
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
4 vườn quốc gia được công nhận di sản ASEAN đó là vườn quốc gia Hoàng Liên, Ba Bể, Chư Mom Ray và Kon Ka Kinh. Vườn di sản ASEAN là danh hiệu có giá trị để phát triển du lịch,
Trong các vườn quốc gia sau đây, vườn nào được công nhận là vườn di sản ASEAN?
A. Chư Mom Ray
B. U Minh Thượng
C. Tràm Chim
D. Bù Gia Mập
4 vườn quốc gia được công nhận di sản ASEAN đó là vườn quốc gia Hoàng Liên, Ba Bể, Chư Mom Ray và Kon Ka Kinh. Vườn di sản ASEAN là danh hiệu có giá trị để phát triển du lịch, nghiên cứu khoa học, văn hóa, giáo dục.
Tính đến năm 2012, trong các vườn quốc gia sau, vườn nào được công nhận là vườn di sản ASEAN?
A. Phú Quốc
B. Hoàng Liên
C. Lò Gò Xa Mát
D. Cát Tiên
Tính đến năm 2012 có 4 vườn quốc gia được công nhận di sản ASEAN đó là vườn quốc gia Hoàng Liên, Ba Bể, Chư Mom Ray và Kon Ka Kinh. Vườn di sản ASEAN là danh hiệu có giá trị để phát triển du lịch, nghiên cứu khoa học, văn hóa, giáo dục.
Tính đến năm 2012, trong các vườn quốc gia sau, vườn nào được công nhận là vườn di sản ASEAN?
A. Cúc Phương
B. Ba Bể
C. Phong Nha-Kẻ Bàng
D. U Minh Hạ
Tính đến năm 2012, Việt Nam có 4 vườn quốc gia được công nhận di sản ASEAN đó là vườn quốc gia Hoàng Liên, Ba Bể, Chư Mom Ray và Kon Ka Kinh. Vườn di sản ASEAN là danh hiệu có giá trị để phát triển du lịch, nghiên cứu khoa học, văn hóa, giáo dục.
Vườn quốc nào khác với các Vườn quốc gia còn lại?
A. Chư Mom Ray
B. Chư Yang Sin
C. Lò Gò Xa Mát
D. Bidoup Núi Bà
Lò Gò Xa Mát ở Tây Ninh thuộc Đông Nam Bộ, còn các vườn còn lại ở Tây Nguyên

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122421
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: