logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Kỹ thuật cấy gen gồm mấy khâu cơ bản?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

2. Có mấy loại trẻ đồng sinh?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

3. Môi trường có mấy loại?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

4. 1 hệ sinh thái có mấy thành phần cơ bản?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

5. Menđen đã xây dựng bao nhiêu định luật di truyền từ thực nghiệm (năm 1965), đặt nền móng cho di truyền học ngày nay?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: