Đăng Nhập
Kỹ thuật cấy gen gồm mấy khâu cơ bản?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Có mấy loại trẻ đồng sinh?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Môi trường có mấy loại?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
1 hệ sinh thái có mấy thành phần cơ bản?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Menđen đã xây dựng bao nhiêu định luật di truyền từ thực nghiệm (năm 1965), đặt nền móng cho di truyền học ngày nay?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: