Đăng Nhập
Việt Nam chính thức gia nhập tổ chức ASEAN vào thời gian nào?
A. Tháng 7 - 1992
B. Tháng 9 - 1994
C. Tháng 7 - 1995
D. Tháng 9 - 1997
Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ra đời vào năm nào?
A. 1947
B. 1949
C. 1951
D. 1953
Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời vào ngày tháng năm nào?
A. 19-8-1945
B. 2-9-1945
C. 21-7-1954
D. 2-7-1976
Người khởi thảo Luận cương chính trị đầu tiên của Đảng cộng sản Đông Dương là ai?
A. Nguyễn Ái Quốc
B. Trần Phú
C. Nguyễn Văn Cừ
D. Lê Hồng Phong
Hội nghị Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương là thứ VIII (5-1941) diễn ra tại đâu?
A. Hà Nội
B. Cao Bằng
C. Tuyên Quang
D. Thái Nguyên

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122369
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: