Đăng Nhập
Trận Điện Biên Phủ trên không diễn ra bao nhiêu ngày đêm?
A. 11
B. 12
C. 13
D. 14
Chùa 'Một cột' đựơc xây dựng vào thời nào?
A. Thơi Lê
B. Thời Lý
C. Thời Trần
D. Thời Nguyên
Hợp chất hữu cơ nào sau đây có mùi dầu chuối?
A. Amylaxetat
B. Amylfomiat
C. Etylfomiat
D. iso-Amylaxetat
Bản tuyên ngôn độc lập do ai soạn thảo?
A. Hoàng Đế Bảo Đại
B. Nguyễn Trãi
C. Hồ Chí Minh
D. Trần Quốc Toản
Trong lịch sử tranh đấu giành độc lập của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ hai mươi, hai lần nước ta đã được các nhà cầm quyền đương thời chính thức tuyên bố độc lập. Lần thứ nhất vào ngày 11 tháng 3 năm 1945 bởi Hoàng Đế Bảo Đại và lần thứ hai bởi Chủ tịch Chính Phủ Lâm Thời Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa Hồ Chí Minh vào ngày 2 tháng 9 năm 1945.
Làng Bát Tràng ở miền Bắc nổi tiếng về nghề truyền thống nào?
A. Dệt vải
B. Đúc đồng
C. Làm gốm
D. Tranh sơn mài

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122191
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: