Đăng Nhập
Từ ngữ nào nói rằng người nào đó tính khí không bình thường?
A. Dở dang
B. Dơ dáy
C. Dỡ dở ương ương
D. dông dài
Một quả bắt đầu chín người ta gọi là gì?
A. Thối
B. Ương
C. Xanh
D. Non
Trong các từ sau, từ nào là từ "tượng thanh"?
A. Bay bổng
B. Du dương
C. Du đảng
D. Du hí
Từ nào trái nghĩa với từ "đĩnh đạc"?
A. Rụt rè
B. Đạo mạo
C. Khệnh khạng
D. Bệ vệ
Đâu là một loại côn trùng?
A. Bìm bịp
B. Chào mào
C. Đa đa
D. Đom đóm

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122191
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: