Đăng Nhập
Hemoglobin có ở đâu trong động vật?
A. máu
B. xương
C. da
D. lông
Hemoglobin, hay haemoglobin, (viết tắt Hb) - huyết sắc tố - là một protein phức tạp chứa phần tử sắt có khả năng thu nhập, lưu giữ và phóng thích ôxy trong cơ thể động vật hữu nhũ và một số động vật khác.
"Đẻ nước đẻ cái" là bản ca mo của dân tộc nào?
A. Kinh
B. Tày
C. Mường
D. Nùng
Có rất nhiều bản, hiện nay đã sưu tập được 10 bản, bản trung bình có 8 nghìn câu, bản dài nhất có koangr 16 ngìn câu
Trong sinh nỡ ở người, người sinh non là đẻ từ ngày thứ 180 tính từ khi có thai đến tuần thứ bao nhiêu?
A. 36
B. 37
C. 38
D. 39
Loại đèn nào thường được dùng trong phòng thí nghiệm ?
A. Đèn măng xông
B. Đèn Hoa kỳ
C. Đền cồn
D. Đèn cù
Ai là người chủ trì Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng 10/1930?
A. Hồ Chí Minh
B. Trần Phú
C. Ngô Đức Trì
D. Trịnh Đình Cửu
Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương diễn ra từ ngày 14 đến ngày 31-10-1930 tại Hương Cảng (Trung Quốc), do đồng chí Trần Phú chủ trì, đã thông qua Nghị quyết về tình hình và nhiệm vụ cần kíp của Đảng, dự thảo Luận cương chính trị của Đảng, Điều lệ các tổ chức quần chúng. Theo chỉ thị của Quốc tế Cộng sản, Hội nghị đổi tên Đảng Cộng sản Việt Nam thành Đảng Cộng sản Đông Dương. Hội nghị bầu Ban Chấp hành Trung ương chính thức của Đảng, trong đó có Trần Phú, Nguyễn Trọng Nhã, Trần Văn Lan, Nguyễn Phong Sắc, Ngô Đức Trì*,... Ban Thường vụ Trung ương gồm có Trần Phú, Ngô Đức Trì và Nguyễn Trọng Nhã. Đồng chí Trần Phú là Tổng Bí thư.

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122148
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: