Đăng Nhập
Đâu là kim loại kiềm thổ?
A. Liti (Li)
B. Canxi (Ca)
C. Natri (Na)
D. Rubidi (Rb)
Kim loại kiềm thổ thuộc phân nhóm chính nhóm II
Đâu là kim loại kiềm thổ?
A. Franxi (Fr)
B. Kali (K)
C. Xesi (Cs)
D. Bari (Ba)
Kim loại kiềm thổ thuộc phân nhóm chính nhóm II
Đâu không phải là kim loại kiềm thổ?
A. Caxi (Ca)
B. Magie (Mg)
C. Berili (Be)
D. Kali (K)
là thuộc phân nhóm chính nhóm I (kim loại kiềm)
Đâu là tên một loại động vật?
A. Một một
B. Hai hai
C. Ba ba
D. Bốn bốn
Đâu không phải là kim loại kiềm?
A. Natri (Na)
B. Canxi (Ca)
C. Liti (Li)
D. Rubidi (Rb)

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122421
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: