Đăng Nhập
Ai đã làm 1 cuộc thám hiểm tới Trung Quốc vào thế kỷ 12?
A. Migienlang
B. Marco Polo
C. Imhotep
D. Colombus
Địa danh nào được nhắc đến trong bài hát 'Tấm áo mẹ vá năm xưa'?
A. Trường Sơn
B. Cữu Long
C. Hà Bắc
D. Quảng Trị
Điền tiếp vào dãy số sau: 0, 1, 5, 14, 30, 55, ...?
A. 89
B. 90
C. 91
D. 100
Trong kiến trúc kinh thành Huế, Hoàng Thành Huế có mấy cửa?
A. 2 cửa
B. 4 cửa
C. 7 cửa
D. 8 cửa
Hoàng Thành là vòng thành thứ hai bên trong Kinh thành Huế, có chức năng bảo vệ các cung điện quan trọng nhất của triều đình, các miếu thờ tổ tiên nhà Nguyễn và bảo vệ Tử Cấm Thành - nơi dành riêng cho vua và hoàng gia. Người ta thường gọi chung Hoàng Thành và Tử Cấm Thành là Đại Nội.
Tác phẩm Truyện Kiều của Nguyễn Du có tất cả bao nhiêu câu Lục bát?
A. 3254
B. 3255
C. 3256
D. 3257

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122366
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: