Đăng Nhập
Câu nào khác nghĩa các câu còn lại?
A. Ăn đong từng bữa
B. Ăn bữa sớm lo bữa tối
C. Ăn cá bỏ vây
D. Chạy ăn từng bữa
Câu nào khác các câu còn lại ?
A. Ăn có nơi chơi có chốn
B. Ăn chọn nơi chơi chọn bạn
C. Ăn có sở ở có nơi
D. Ăn có nhai nói có nghĩ
Đâu là một kinh nghiệm trong sản xuất?
A. Ăn cơm nhà, làm việc người
B. Ăn cơm mới, xới gốc bầu
C. Ăn có sở, ở có nơi
D. Ăn có chổ, đỗ có nơi
Đâu là một kinh nghiệm trong sản xuất?
A. Ăn đầu ăn đuôi
B. Ăn đất nằm sương
C. Ăn củ ủ nhiều
D. Ăn không ngồi rồi
Có câu "ăn như thợ đấu". Thợ đấu có nghĩa là thợ gì?
A. Thợ mộc
B. Thợ rèn
C. Thợ đào đất
D. Thợ xây

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122366
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: