Đăng Nhập
Columbus bắt đầu hành trình tìm kiếm con đường ngắn nhất sang Ấn Độ vào năm nào?
A. 1825
B. 1492
C. 1028
D. 1854
Morse phát minh ra điện tín vào năm nào?
A. 1833
B. 1835
C. 1837
D. 1842
Được phát minh vào năm 1835 bởi Samuel Morse nhằm giúp cho ngành viễn thông và được xem như là bước cơ bản cho ngành thông tin số. Từ ngày 1 tháng 2 năm 1999, tín hiệu Morse đã bị loại bỏ trong ngành thông tin hàng hải để thay vào đó là một hệ thống vệ tinh.
Drake khoan thành công giếng dầu đầu tiên vào năm nào?
A. 1859
B. 1867
C. 1723
D. 1725
Bell phát minh ra điện thoại vào năm nào?
A. 1755
B. 1759
C. 1876
D. 1888
Pasteur tìm ra vacxin chữa bệnh dại vào năm nào?
A. 1888
B. 1890
C. 1900
D. 1923

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122225
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: