logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Trong các thứ tự sau đây, thứ tự nào đúng với một câu thành ngữ?

A. Nem công chả phượng

B. Phượng chả nem công

C. Chả phượng nem công

D. Chả phượng công nem

2. Trong các thứ tự sau đây, thứ tự nào đúng với một câu thành ngữ?

A. Khẩu xà tâm phật

B. Khẩu xà phật tâm

C. Tâm xà phật khẩu

D. Khẩu phật tâm xà

khẩu phật tâm xà. (Nghĩa đen) Lời nói của Phật nhưng thâm tâm là của quỷ. (Nghĩa bóng) Tỏ vẻ đàng hoàng, đứng đắn nhưng trong bụng xấu

3. Trong các thứ tự sau đây, thứ tự nào đúng với một câu thành ngữ?

A. Vô đơn họa chí

B. Họa vô chí đơn

C. Họa vô đơn chí

D. Vô họa chí đơn

4. Trong các thứ tự sau đây, thứ tự nào đúng với một câu thành ngữ?

A. Hữu danh vô thực

B. Danh hữu thực vô

C. Hữu danh thực vô

D. Danh hữu vô thực

5. Trong các thứ tự sau đây, thứ tự nào đúng với một câu thành ngữ?

A. Vô nhân thập toàn

B. Nhân vô thập toàn

C. Thập toàn nhân vô

D. Thập toàn vô nhân

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: