Đăng Nhập
Trong các thứ tự sau đây, thứ tự nào đúng với một câu thành ngữ?
A. Nem công chả phượng
B. Phượng chả nem công
C. Chả phượng nem công
D. Chả phượng công nem
Trong các thứ tự sau đây, thứ tự nào đúng với một câu thành ngữ?
A. Khẩu xà tâm phật
B. Khẩu xà phật tâm
C. Tâm xà phật khẩu
D. Khẩu phật tâm xà
khẩu phật tâm xà. (Nghĩa đen) Lời nói của Phật nhưng thâm tâm là của quỷ. (Nghĩa bóng) Tỏ vẻ đàng hoàng, đứng đắn nhưng trong bụng xấu
Trong các thứ tự sau đây, thứ tự nào đúng với một câu thành ngữ?
A. Vô đơn họa chí
B. Họa vô chí đơn
C. Họa vô đơn chí
D. Vô họa chí đơn
Trong các thứ tự sau đây, thứ tự nào đúng với một câu thành ngữ?
A. Hữu danh vô thực
B. Danh hữu thực vô
C. Hữu danh thực vô
D. Danh hữu vô thực
Trong các thứ tự sau đây, thứ tự nào đúng với một câu thành ngữ?
A. Vô nhân thập toàn
B. Nhân vô thập toàn
C. Thập toàn nhân vô
D. Thập toàn vô nhân

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122225
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: