Đăng Nhập
'Thuyền và biển' là sáng tác của nhạc sĩ nào?
A. Trần Tiến
B. Xuân Quỳnh
C. Phan Huỳnh Điểu
D. Văn Cao
'Thương quá Việt Nam' là sáng tác của nhạc sĩ nào?
A. Phan Huỳnh Điểu
B. Văn Cao
C. Huy Thục
D. Phạm Thế Mỹ
'Tiếng đàn bầu' là sáng tác của nhạc sĩ nào?
A. Văn Cao
B. Nguyễn Đình Phúc
C. Huy Thục
D. Trần Tiến
'Tiếng đàn Ta Lư' là sáng tác của nhạc sĩ nào?
A. Nguyễn Đình Phúc
B. Huy Thục
C. Nguyễn Tài Tuệ
D. Phạm Tuyên
'Tiếng hát giữa rừng Pắc Pó' là sáng tác của nhạc sĩ nào?
A. Huy Thục
B. Nguyễn Tài Tuệ
C. Phạm Tuyên
D. Đinh Quang Hợp

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122229
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: