Đăng Nhập
Đâu là bộ phận của cái nỏ dùng để làm bật cái dây lên mà bắn?
A. Lây
B. Lẩy
C. Lẫy
D. Lậu
Từ nào sau đây cũng có nghĩa là bẩn?
A. Lam
B. Lâm
C. Lấm
D. Lầm
Từ nào còn thiếu ở câu tục ngữ này "Chưa đi đến chợ đã ... ăn quà"?
A. Lăn
B. Lăm
C. Lang
D. Săn
Từ lăm ở đây là định bụng làm việc gì đó ngay.
Đâu là dụng cụ đựng đồ, làm bằng tre, mây, hoặc nhựa, miệng thường rộng, đáy bằng?
A. Lan
B. Làn
C. Bàn
D. Lán
Từ nào còn thiếu trong câu ca dao "Người xấu duyên ... vào trong"?
A. Lặn
B. Biến
C. Lẩn
D. Bắn

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122362
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: