Đăng Nhập
Dân tộc ít người (ở miền Trung) được vinh dự mang họ của Bác Hồ là dân tộc nào?
A. Vân Kiều
B. Cơ Tu
C. Pa Cô
D. S'tiêng
Năm 1947, quân dân ta đã bắn cháy tàu chiến Pháp trên sông nào?
A. Sông Lô
B. Sông Đà
C. Sông Hồng
D. Sông Thu Bồn
Dãy núi gồm 99 ngọn, là niềm tự hào của mảnh đất địa linh nhân kiệt Nghệ An - Hà Tỉnh là núi nào?
A. Núi Bạch Mã
B. Núi Chúa
C. Núi Hồng Lĩnh
D. Núi Tản Viên
Núi Ngũ Hành Sơn ở Đà Nẵng được đặt tên vào thời vua nào?
A. Nhà Lý
B. Nhà Nguyễn
C. Nhà Thanh
D. Nhà Đinh
Núi có ngôi mộ của Vua Hùng thứ 6 là núi nào?
A. Núi Hồng Lĩnh
B. Núi Ngũ Hành Sơn
C. Núi Nghĩa Lĩnh
D. Pansipang
Lăng Hùng Vương (Hùng Vương lăng) tương truyền là mộ của Vua Hùng thứ 6. Lăng mộ nằm ở phía đông đền Thượng, mặt quay theo hướng Đông Nam. Xưa đây là một mộ đất, thời Tự Đức năm thứ 27 (năm 1870) đã cho xây mộ dựng lăng. Thời Khải Định tháng 7 (năm 1922) trùng tu lại.

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: