Đăng Nhập
Cá nhân hay tổ chức nắm giữ quyền sở hữu hợp pháp một phần hay toàn bộ phần vốn góp của một công ty cổ phần gọi là gì?
A. Cổ phần
B. Cổ tức
C. Cổ phiếu
D. Cổ đông
Vốn điều lệ của công ty cổ phần được chia thành nhiều phần bằng nhau được gọi là gì?
A. Cổ phiếu
B. Cổ phần
C. Cổ tức
D. Cổ đông
Một phần lợi nhuận sau thuế được chia cho các cổ đông của một công ty cổ phần gọi là gì?
A. Cổ phiếu
B. Cổ đông
C. Cổ tức
D. Cổ phần
Khoản tiền lãi thu được khi cho vay hoặc gửi tiền vào ngân hàng gọi là gì?
A. Lợi nhuận
B. Lợi tức
C. Lãi ròng
D. Cổ tức
Lợn nhà bắt nguồn từ đâu?
A. Địa Trung Hải
B. Đông Nam Á
C. Trung Á
D. Trung Âu

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122225
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: