Đăng Nhập
Trong Windows Explorer, để hiển thị các thông tin về kích thước, ngày giờ tạo của các tập tin, ta thực hiện:
A. View -> Details
B. View -> List
C. File -> Rename
D. File -> Close
Thao tác nhấp chuột phải vào biểu tuợng của tập tin và chọn Properties là để:
A. Xem thuộc tính tập tin
B. Sao chép tập tin
C. Đổi tên tập tin
D. Xoá tập tin
Lệnh nào sau đây đổi tên tập tin trong Windows?
A. File, Rename
B. Edit, Rename
C. Tools, Rename
D. View, Rename
Trong windows Explorer, để xóa tập tin hoặc thư mục đã chọn ta dùng lệnh:
A. Edit, Delete
B. File, Clear
C. Edit, Clear
D. File, Delete
Trong Windows Explorer, muốn tạo thư mục con, ta dùng lệnh nào?
A. File -> New -> Folder
B. File -> Create Folder
C. File -> Create Directory
D. File -> Properties

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122369
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: