Đăng Nhập
Buddha nghĩa là gì?
A. Chùa
B. Bụt
C. Người giác ngộ
D. Thánh
Nước nào khởi đầu cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật lần thứ hai?
A. Anh
B. Nhật
C. Mỹ
D. Liên Xô
Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa thành lập (1949) do ai đứng đầu?
A. Chu Ân Lai
B. Mao Trạch Đông
C. Lưu Thiếu Kỳ
D. Tưởng Giới Thạch
Để độc chiếm thị trường Đông Dương, Pháp đánh thuế rất nặng vào hàng hóa của các nước nhập vào Đông Dương đó là:
A. Ấn Độ
B. Trung Quốc, Nhật
C. Thái Lan
D. Mông Cổ
Hội Việt Nam cách mạng thanh niên ra đời vào thời gian nào?
A. Tháng 6 năm 1922
B. Tháng 6 năm 1925
C. Tháng 7 năm 1927
D. Tháng 7 năm 1929

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122424
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: