Đăng Nhập
"Ăn bữa giỗ, lỗ ..." cái gì?
A. Chuyến đò
B. Chuyến xe
C. Bữa cày
D. Chuyến buôn
Từ nào còn thiếu trong câu "Ăn cá nhả xương, ăn đường ..."?
A. Uống nước
B. Nuốt chậm
C. Ngọt lịm
D. Khát nước
"Ăn lắm thì hết miếng ngon, nói lắm thì hết lời khôn hóa rồ" thuộc thể loại văn học nào?
A. Thành ngữ
B. Danh ngôn
C. Ca dao
D. Tục ngữ
'Ăn đong cho đáng ăn đong, lấy chồng cho đáng hình dong con người' thuộc thể loại văn học nào?
A. Thành ngữ
B. Danh ngôn
C. Ca dao
D. Tục ngữ
'Ăn được ngủ được là tiên, không ăn không ngủ mất tiền thêm lo' thuộc thể loại văn học nào?
A. Thành ngữ
B. Danh ngôn
C. Ca dao
D. Tục ngữ

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122222
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: