logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Trong tin học, câu lệnh khai báo biến mảng được thực hiện ở đâu của chương trình?

A. Thân chương trình

B. Cuối chương trình

C. Phần khai báo

D. Chương trình con

2. Trong tin học, câu lệnh lặp nào có số lần lặp biết trước?

A. Do...While

B. Repeat... Until

C. For ... next

D. While Loop

3. Trong tin học, câu lệnh lặp dạng For ... do, biến đếm là biến kiểu đơn có kiểu gì?

A. Kiểu thực

B. Kiểu nguyên

C. Kiểu kí tự

D. Kiểu chuỗi

4. Màn hình tivi 21 inch sẽ có độ dài đường chéo là bao nhiêu?

A. 53,3cm

B. 53,33dm

C. 0,53m

D. 530mm

5. Dùng bình chia độ có độ chia nhỏ nhất 0,5cm3 để đo thể tích của một lượng chất lỏng. Hãy chỉ ra kết quả đúng trong các cách ghi sau đây?

A. V1=30,2cm3

B. V2=30,8cm3

C. V3=30,5cm3

D. V4=30,7cm3

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: