Đăng Nhập
Ngày 01/10 là quốc khánh của quốc gia nào sau đây?
A. Niger
B. Nigeria
C. Na Uy
D. Namibia
Ngày 17/05 là quốc khánh của quốc gia nào sau đây?
A. Nigeria
B. Namibia
C. Na Uy
D. Nepal
Ngày 23/03 là quốc khánh của quốc gia nào sau đây?
A. Panama
B. Palau
C. Papua New Guinea
D. Pakistan
Ngày 09/07 là quốc khánh của quốc gia nào sau đây?
A. Palau
B. Panama
C. Pakistan
D. Papua New Guinea
Ngày 03/11 là quốc khánh của quốc gia nào sau đây?
A. Pakistan
B. Panama
C. Peru
D. Paraguay

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122191
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: