Đăng Nhập
Trong các con vật sau đây, con nào biết xây tổ?
A. Bướm
B. Châu chấu
C. Bọ hung
D. Ong
Trong các con vật sau đây, con nào biết giăng tơ?
A. Bướm
B. Ong
C. Nhền nhệnh
D. Châu chấu
Trong các con vật sau đây, con nào có thể cắn chết người?
A. Thỏ
B. Dê
C. Rắn
D. Lươn
Trong các con vật sau đây, con nào có thể chiến thắng các con vật còn lại?
A. Hươu
B. Nai
C. Hổ
D. Ngựa vằn
Trong các con vật sau đây, con nào thường được nuôi ở trong nhà?
A. Mèo
B. Ngựa
C. Nai
D. Dê

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122366
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: