logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Trong dãy đồng đẳng hóa học, tên phân tử có tiếp đầu ngữ là "pro" có nghĩa là có mấy nguyên tử Cacbon trong phân tử?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

mêtan (CH4), êtan (C2H6), prôpan (C3H8), butan (C4H10), và pentan (C5H12)

2. Trong dãy đồng đẳng hóa học, tên phân tử có tiếp đầu ngữ là "bu" có nghĩa là có mấy nguyên tử Cacbon trong phân tử?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

mêtan (CH4), êtan (C2H6), prôpan (C3H8), butan (C4H10), và pentan (C5H12)1-met, 2-et, pro-3, bu-4, pent-5, hex-6 , 7-là heptan

3. Tác phẩm "Việt Nam văn học sử yếu" được xem là cuốn văn học sử phổ thông bằng chữ quốc ngữ đầu tiên của Việt Nam do ai biên soạn?

A. Dương Quảng Hàm

B. Nguyễn Háo Vĩnh

C. La Quán Trung

D. Trần Trọng Kim

4. Trong dãy đồng đẳng hóa học, tên phân tử có tiếp đầu ngữ là "pen" có nghĩa là có mấy nguyên tử Cacbon trong phân tử?

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

mêtan (CH4), êtan (C2H6), prôpan (C3H8), butan (C4H10), và pentan (C5H12)

5. Trong dãy đồng đẳng hóa học, tên phân tử có tiếp đầu ngữ là "hex" có nghĩa là có mấy nguyên tử Cacbon trong phân tử?

A. 6

B. 7

C. 8

D. 9

mêtan (CH4), êtan (C2H6), prôpan (C3H8), butan (C4H10), và pentan (C5H12), hexan (C6H14)
 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: