Đăng Nhập
Trong dãy đồng đẳng hóa học, tên phân tử có tiếp đầu ngữ là "pro" có nghĩa là có mấy nguyên tử Cacbon trong phân tử?
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
mêtan (CH4), êtan (C2H6), prôpan (C3H8), butan (C4H10), và pentan (C5H12)
Trong dãy đồng đẳng hóa học, tên phân tử có tiếp đầu ngữ là "bu" có nghĩa là có mấy nguyên tử Cacbon trong phân tử?
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
mêtan (CH4), êtan (C2H6), prôpan (C3H8), butan (C4H10), và pentan (C5H12)1-met, 2-et, pro-3, bu-4, pent-5, hex-6 , 7-là heptan
Tác phẩm "Việt Nam văn học sử yếu" được xem là cuốn văn học sử phổ thông bằng chữ quốc ngữ đầu tiên của Việt Nam do ai biên soạn?
A. Dương Quảng Hàm
B. Nguyễn Háo Vĩnh
C. La Quán Trung
D. Trần Trọng Kim
Trong dãy đồng đẳng hóa học, tên phân tử có tiếp đầu ngữ là "pen" có nghĩa là có mấy nguyên tử Cacbon trong phân tử?
A. 4
B. 5
C. 6
D. 7
mêtan (CH4), êtan (C2H6), prôpan (C3H8), butan (C4H10), và pentan (C5H12)
Trong dãy đồng đẳng hóa học, tên phân tử có tiếp đầu ngữ là "hex" có nghĩa là có mấy nguyên tử Cacbon trong phân tử?
A. 6
B. 7
C. 8
D. 9
mêtan (CH4), êtan (C2H6), prôpan (C3H8), butan (C4H10), và pentan (C5H12), hexan (C6H14)

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122127
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: