Đăng Nhập
Giải đua xe vô địch thế giới công thức 1 được tổ chức lần đầu tiên vào năm nào?
A. 1950
B. 1960
C. 1970
D. 1980
Được tổ chức vào năm 1950 ở Anh
Trả lời thư cho người gửi được gọi là gì?
A. Hồi ký
B. Hồi âm
C. Hồi hộp
D. Hồi sức
Loại cân nào sau đây thường dùng để cân vàng bạc?
A. Cân tiểu ly
B. Cân trung ly
C. Cân đại ly
D. Cân tạ
Đâu là sản phẩm của nghề dệt?
A. Sa tanh
B. Sa mạt
C. Sa lầy
D. Sa đọa
Từ nào sau đây viết đúng chính tả?
A. Chống chải
B. Trống chải
C. Trống trải
D. Chống trải

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122401
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: