Đăng Nhập
Hagatna (Agana) là thủ đô của quốc gia nào?
A. Guam
B. Gabong
C. Ghana
D. Gambia
Georgetown là thủ đô của quốc gia nào?
A. Guyana
B. Ghana
C. Gabong
D. Goergia
T'bilisi là thủ đô của quốc gia nào?
A. Ghana
B. Gabong
C. Guyana
D. Georgia
Port-au-prince là thủ đô của quốc gia nào?
A. Honduras
B. Hungary
C. Haiti
D. Hongkong
Tegucigalpa là thủ đô của quốc gia nào?
A. Hongkong
B. Honduras
C. Haiti
D. Hungary

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122266
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: