Đăng Nhập
Điền tiếp vào chỗ trống "Tháng ... ngâu ra, mồng ba ngâu vào."
A. Hai
B. Ba
C. Năm
D. Bảy
Điền tiếp vào chỗ trống "Mây ... thì nắng, mây trắng thì mưa."
A. Trắng
B. Xanh
C. Đỏ
D. Đen
Điền tiếp vào chỗ trống "Mau sao thì nắng, vắng sao thì ..."
A. Rét
B. Lạnh
C. Mưa
D. Nắng
Điền tiếp vào chỗ trống "Én bay ... mưa ngập cầu ao."
A. Thấp
B. Cao
C. Vừa
D. Nhanh
Điền tiếp vào chỗ trống "Én bay ... mưa rào lại tạnh."
A. Thấp
B. Cao
C. Vừa
D. Nhanh

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122148
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: